Читај ми

Услуге резервације и издавања авио карата за потребе Министарства финансија – Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” број 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке,
редни број ЈНМВ 5/2014 и Решења о образовању комисије за спровођења
поступка јавне набавке, број: 404-02-52/2014-08 од 14. марта 2014.
године, припремљена је

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга


ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ


РЕЗЕРВАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА АВИО КАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА


Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014


рок за достављање понуда: закључно са 31.03.2014. године до 12.00 часова

датум отварања понуда: 31.03.2014. године у 12.30 часова

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014

Јавна набавка мале вредности: Колективно осигурање запослених, ЈН МВ 2/2014

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ (Набавка хардвера и друге припадајуће опреме; Набавка софтвера за рачуноводство за информациони систем за управљање ЕУ фондовима и Набавка лиценци и одржавање софтвера)