Čitaj mi

Usluge rezervacije i izdavanja avio karata za potrebe Ministarstva finansija – Broj javne nabavke JNMV 5/2014

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama
(„Sl. glasnik RS” broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6.
Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS”
br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke,
redni broj JNMV 5/2014 i Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenja
postupka javne nabavke, broj: 404-02-52/2014-08 od 14. marta 2014.
godine, pripremljena je

KONKURSNA
DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku usluga


POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI


PREDMET JAVNE NABAVKE: USLUGE


REZERVACIJE I IZDAVANjA AVIO KARATA ZA POTREBE MINISTARSTVA FINANSIJA


Broj javne nabavke JNMV 5/2014


rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 31.03.2014. godine do 12.00 časova

datum otvaranja ponuda: 31.03.2014. godine u 12.30 časova

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti: Usluge prevođenja, JN MV 1/2014

Javna nabavka male vrednosti: Kolektivno osiguranje zaposlenih, JN MV 2/2014

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU (Nabavka hardvera i druge pripadajuće opreme; Nabavka softvera za računovodstvo za informacioni sistem za upravljanje EU fondovima i Nabavka licenci i održavanje softvera)