Читај ми

Јавна набавка услуга – прање службених аутомобила, редни број ЈНМВ 6/2014

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС” број 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС” број 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке, редни број ЈНМВ 6/2014 и Решења о образовању комисије за јавну
набавку, број: 404-02-54/2014 од 21. марта 2014. године, припремљена је


КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услугe


ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГA

ПРAЊЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА

РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ 6/2014

Рок за достављање понуда: закључно са
07. априлом 2014. године до 12.00 часова

Датум отварања понуда: 07. април 2014. године, у 12.30 часова

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014

Јавна набавка мале вредности: Колективно осигурање запослених, ЈН МВ 2/2014

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ (Набавка хардвера и друге припадајуће опреме; Набавка софтвера за рачуноводство за информациони систем за управљање ЕУ фондовима и Набавка лиценци и одржавање софтвера)