Читај ми

Јавна набавка – Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова – Број јавне набавке ЈНМВ 4/2014

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке,
редни број ЈН МВ 4/2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку,
број: 404-02-46/2014 од 7. марта 2014. године припремљена је


КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга


ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ


сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова


Број јавне набавке ЈНМВ 4/2014


рок за достављање понуда: закључно са 24.03.2014 године до 12:00 часова

датум отварања понуда: 24.03.2014. године у 12:15 часова

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014

Јавна набавка мале вредности: Колективно осигурање запослених, ЈН МВ 2/2014

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ (Набавка хардвера и друге припадајуће опреме; Набавка софтвера за рачуноводство за информациони систем за управљање ЕУ фондовима и Набавка лиценци и одржавање софтвера)