Доприноси за обавезно социјално осигурање

Обавеза плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање на приходе по основу уговора о делу, које оствари физичко лице које је корисник старосне пензије, као и у случају кад приход по том основу оствари лице које није корисник старосне пензије
Да ли је физичко лице које је у радном односу код послодавца и истовремено сувласник и директор привредног друштва са ограниченом одговорношћу са којим није засновао радни однос већ има закључен менаxерски уговор и као директор не остварује накнаду за свој рад, у обавези да плаћа доприносе за обавезно социјално осигурање по том основу?

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину