Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode po osnovu ugovora o delu, koje ostvari fizičko lice koje je korisnik starosne penzije, kao i u slučaju kad prihod po tom osnovu ostvari lice koje nije korisnik starosne penzije
Da li je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca i istovremeno suvlasnik i direktor privrednog društva sa ograničenom odgovornošću sa kojim nije zasnovao radni odnos već ima zaključen menaxerski ugovor i kao direktor ne ostvaruje naknadu za svoj rad, u obavezi da plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje po tom osnovu?

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu