Влада Републике Србије и Влада АП Војводине пронашле заједничко решење за Развојну банку Војводине

Влада Републике Србије и Влада АП Војводине потписале су данас споразум да статус Развојне банке Војводине (РБВ) буде решен по моделу преноса имовине и обавеза на неку другу банку, односно Развојни фонд АП Војводине.

Споразумом је предвиђен пренос активе и пасиве на ону банку која понуди најбоље услове за пренос, у складу са Законом о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије. Реч је о близу 110 милиона евра осигураних депозита и близу 100 милиона неосигураних депозита, односно
око 80 000 депонената.

Сви депоненти и штедише Развојне банке могу бити потпуно спокојни јер су њихова средства, до сада депонована у овој финансијској институцији, потпуно сигурна и обезбеђена.

Заједничким споразумом планирано је и да се за износ неосигураних депозита, који није покривен квалитетном активом банке, у износу од око 70 милиона еура, емитују петогодишње обвезнице, од којих ће АП Војводина емитовати 78,11 одсто, а Република Србија преосталих 21,89 одсто. Овим обвезницама моћи ће да се тргује на секундарном тржишту. Република Србија и АП Војводина обвезнице ће пренети Агенцији за осигурање депозита, у циљу њиховог даљег преноса на изабрану банку преузимаоца.

Споразумом је такође предвиђено оснивање, по хитном поступку, Развојног фонда АП Војводине, у којем ће учешће и управљачка права остваривати АП Војводина и Република Србија у односу 78,11% АПВ и 21.89% РС (идентичном односу у емисији обвезница) и на који ће бити пренет део активе (кредитни портфолио правних лица и стална имовина) РБВ. АП Војводина ће иницирати доношење закона о Развојном фонду АП Војводине по хитном поступку. Овим законом ће се основати и уредити положај, начин финансирања, послови, управљање, контрола рада, надзор и друга питања од значаја за рад Развојног фонда АП Војводине.

Влада Републике Србије и Влада АП Војводине, уз подршку Народне Банке Србије, одлучиле су се на овај заједнички корак, јер је ова мера, оптимална за депоненте и све клијенте банке, најјефтинија за грађане, односно буџете Републике Србије и АП Војводине, а уједно омогућава и потпуну стабилност финансијског тржишта.