Списак накнада које су укинуте већ на сајту Министарства

Од данас, на сајту Министарства финансија и привреде може се преузети списак првих накнада и такси чији је предлог за укидање усвојен на јучерашњој седници Владе Србије.

Влада Србије укинуће око 130 разних намета, а на првој седници већ је усвојен предлог за укидање 75 различитих такси и накнада, чијим ће се укидањем растеретити привреда и грађани.

Већ oд 1. oктoбрa, 300.000 прeдузeтникa и влaсникa мaлих прeдузeћa вишe нeћe мoрaти дa плaћa фирмaринe и тaксe зa истицaњe рeклaмe, штo ћe им у услoвимa кризe дoнeти уштeду и дo 200.000 динaрa гoдишњe.

Примера ради, предузетници из Београда од почетка октобра неће више неће имати обавезу да плаћају фирмарину која се у зависности од делатности и зоне до сада плаћала од 24.000 до 120.000 динара годишње, као ни комуналну таксу за истицање
рекламе која је до сада коштала од 9.250 до 98.400 динара на годишњем нивоу.

Од важних такси које су предложене за укидање су и комунална такса за држање и коришћење пловних направа и других објеката, чиме ће се растеритити грађани који држе чамце, сојенице и разне друге објекте на води, као такса за држање ресторана и других угоститељских објеката на води (сплавови).

Мала и средња предузећа додатно ће се растеретити укидањем таксе за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије. Та такса се до сада плаћала
месечно од 3.000 до 16.000 динара по метру квадратном у зависности од пословне зоне.

Из тарифника су избрисане и таксе на држање кућних и егзотичних животиња, као и такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима.

Грaђaни ћe вeћ oд 1. oктoбрa имaти мaњe трoшкoвe зa рeгистрaциjу aутoмoбилa, кoja ћe, у зависности од града до града бити од 2.000 до 4.000 динaрa jeфтиниja, збoг укидaњa нeкoликo рeпубличких и смaњивaњeм лoкaлних тaкси. Рeгистрaциja вoзилa бићe jeднoстaвниja и плaћaћe сe сaмo jeднoм уплaтницoм, у oднoсу нa сaдaшњих 12.

Треба напоменути и да се у групи такси које су укинуте налазе и бројне таксе које пољопривредним произвођачима треба да олакшају обављање њихове делатности.

Министарство финансија ће и у наредном периоду на свом званичном сајту редовно објављивати све законске новине у привредном амбијенту Србије.

Списак
накнада које су укинуте изменама и допунама Закона о финансирању
локалне самоуправе и Закона о републичким административним таксама