Саопштење уз макроекономске и фискалне податке за август 2013

Укупан остварени дефицит консолидованог биланса државе у августу износи 30,4 милијарди динара, док је укупан кумулативни дефицит у периоду од јануара до августа ове године достигао износ од 113,7 милијарди динара. Остварени дефицит републичког буџета у августу износи 30,0 милијарди динара, док је укупан остварени дефицит у периоду јануар-август ове године на нивоу од 130,7 милијарди динара. Укупни дефицит консолидованог биланса државе од почетка ове године нижи је од укупног дефицита републичког буџета услед оствареног суфицита на осталим нивоима опште државе.

Остварени приходи републичког буџета у августу су били на нивоу од 62,7 милијарди динара, што је у складу са очекивањима. У односу на претходни месец приходи су били мањи због ниже остварених прихода од ПДВ-а и акциза, док су непорески приходи били виши од претходног месеца. У јулу се уплаћују тромесечне обавезе по основу ПДВ-а, те је висок прилив за овај месец уобичајен; у августу се уплаћују обавезе само за претходни месец тако да је ниже остварење у складу са oчекивањима. Приход од акциза износио је 11,6 милијарди динара и значајно је нижи од прихода у јулу. Висока наплата акциза на дуванске прерађевине у претходна два месеца узрокована је утврђивањем нове минималне висине акцизе на дуванске производе у јулу, у складу са законом (уобичајено је да се у периоду пре утврђивања нових, виших износа акциза повећава обим увоза и производње цигарета, што се рефлектује на наплату акциза). Јулски приходи од акциза на дуван су такође нижи због календарског ефекта, тј. због уплате дела августовских акциза у септембру. Напослетку, висок износ непореских прихода последица је уплате дивиденде НИС у износу од око 3,6 милијарди динара.

Расходи републичког буџета у августу 2013. године извршени су у износу од 92,7 милијарди динара. У односу на претходни месец највиши раст бележи се код расхода за субвенције, расхода по основу отплате камата и нето буџетске позајмице. Високи расходи за субвенције последица су исплате субвенција у пољопривреди за заостале износе од почетка године, као и субвенција привреди, док су камате исплаћене у складу са планом отплате јавног дуга. Рекордан износ буџетских позајмица узрокован је позајмицом предузећу “Симпо“ у износу од 1,5 милијарде динара. Трансфери осталим нивоима власти као и исплате кроз Национални инвестициони план били су виши у односу на претходне месеце услед исплате заосталих обавеза.

У наредном периоду наставиће се са политиком нулте толеранције у наплати пореских прихода и појачаће се пореске контроле ради сузбијања сиве економије. Нарочита пажња биће посвећена контроли трошкова и остварењу расхода буџета за 2013. годину.