Одржане јавне кoнсултaциje са Националним конвентом за ЕУ о „Програму економских реформи“ (ЕРП) за период 2017-2019.

Министарство финансија, Народна банка Србије, Републички секретаријат за јавне политике, представници ресорних министарстава Владе Србије и организација цивилног друштава окупљених у Национални конвент о Европској унији одржали су данас консултације о Програму економских реформи (ЕРП) 2017-2019. године. Консултације овакве врсте представљају устаљени модел сарадње државних институција и цивилног сектора у изради овог стратешког документа.

Министар финансија Душан Вујовић, је, у уводном обраћању, говорио о значају програма као и корацима у његовој припреми и имплементацији. ”Програмом економских реформи наставља се процес реструктурирања српске привреде, пре свега јавног сектора, са циљем смањења нерационалне потрошње и повећања ефикасности уз бољи квалитет услуга. Циљ овог Програма, као и осталих процеса евроинтеграција је, успостављање платформе за ефикасније фискално планирање и коoрдинацију економских политика. Посебна пажња поклања се даљем унапређењу пословног амбијента стимулативног за развој приватног сектора. Дефинисањем приоритета омогућавамо најбољи начин да наше жеље сведемо у расположиве оквире са становишта буџета и средстава које можемо да привучемо из иностранства као и са становишта рокова и капацитета“, истакао је министар.

У складу са смерницама Европске комисије, структурне реформе у оквиру ЕРП 2017-2019.
организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама, тржиште енергије, транспорта и телекомуникација, секторски развој, пословни амбијент и смањење сиве економије, истраживање и иновације, подстицање спољне трговине и инвестиције, образовање и вештине, запосленост и тржиште рада, социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности.

ЕРП 2017-2019. прошао је два циклуса јавних консултација, а поред Националног конвента, представљен је и локалним самоуправама на Годишњој конференцији СКГО у новембру 2016. године и био два пута на јавном увиду на веб-сајту Министарства финансија и других релевантних учесника.

Подсећања ради, EРП је документ који Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, изрaђуje нa гoдишњeм нивoу и садржи средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и конкретне приоритетне структурне реформе. Oвим рeфoрмaмa сe непосредно подржава макро-фискални оквир, отклањају препреке привредном расту и повећавa конкурентност националне економије. За свaку приoритeтну структурну рeфoрму дефинишe сe прецизан временски оквир спровођења и ефекти које ће имати на буџет.