Од нове године на снагу ступио сет финансијских и пореских закона

Од 1. јануара на снагу је ступио сет финансијских закона чији је циљ јачање ефикасности спровођења фискалне консолидације, борба против сиве економије, наставак финансијске дисциплине и економски оправак земље.

Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину предвиђа приходе од 997,4 милијарде динара, а расходе од 1.119 милијарди. Дефицит ће износити 121,8 милијарди динара, док ће за плате запослених бити издвојено 184,28 милијарди динара. Главне уштеде у буџету за наредну годину планиране су на свим елементима расхода.

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана фокусира се на отклањање сиве зоне у области запошљавања и њено превођење у легалне токове кроз подстицање легалног запошљавања, као и увођење пореске олакшице приликом запошљавања нових радника. Држава је водила рачуна да измене овог закона не утичу на џеп пореских обвезника, али ће зато допринети смањењу трошкова послодавцима који ће сада моћи да бирају за њих најповољнију опцију пореских олакшица. Закон прецизира да би послодавци олакшице за запошљавање нових радника могли да користе по основу зарада исплаћених новозапосленом до 31. децембра 2017.године. Послодавац који запосли новог радника има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапосленог, али под условом да се запослени налази у Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама доноси новину која предвиђа да се такса не плаћа за пријаву пребивалишта новорођеног детета. Реализација пројекта „Бебо, добродошла на свет“
родитељима који су подносиоци пријаве пребивалишта за новорођено дете треба да омогући једноставнију административу процедуру и смањење трошкова у поступку пријаве пребивалишта новорођеног детета у званичну евиденцију.

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица ствара услове за адекватнију примену закона (прецизира и усаглашава поједине норме са коресподентним решењима садржаним у прописима који уређују рачувнодство, омогућава услове за развој тржишта проблематичних кредита).Циљ спровођења закона јесте праведнији порески третман одређених врста расхода у пореском билансу обвезника, као и побољшање продаје проблематичних кредита.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама ствара услове за реализацију постигнутог споразума са ММФ који се односи на фискалну консолидацију. Овим законом обезбедиће се стабилнији прилив средстава од акциза на деривате нафте. Законом се прописује промена износа акцизе на поједине деривате нафте, и то на безоловни бензин, гасна уља и течни нафтни гас.

Циљ Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и администрацији је повећање ефикасности контроле евидентирања промета преко фискалне касе. Новина је и да се решење о утврђивању пореза лицу које обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, доставља са налогом да у року од 15 дана од дана достављања решења плати утврђену пореску обавезу, а да у додатном року од 30 дана, код надлежних органа изврши пријаву те делатности. Такође, законом се прецизирају надлежности пореског инспектора и прелази се на подношење пореских пријава искључиво у електронском облику по пореским облицима, имајући у виду софтверске могућности ИТ сектора Пореске управе.

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара доноси измене које се тичу пореза на употребу моторних возила које предвиђају да усвојиоци вишеструко ометене деце о којима се непосредно брину, имају право на пореско ослобођење за једно путничко возило, под истим условима као родитељи.