Извршење буџета Републике – мај 2016. године

У првих пет месеци 2016. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 11,3 млрд динара. Дефицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета, али припадају нивоу Републике (приказано у табели 4) износи 20,7 млрд динара. Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – мај 2016. године за 4,8 млрд, у односу на исти период претходне године.

У мају су остварени приходи у износу од 80,8 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 79,0 млрд динара. Остварен је суфицит у износу од 1,8 млрд динара.
*

Порески приходи су износили 70,6 млрд динара. По основу ПДВ у мају је наплаћено 37,8 млрд динара, а приход по основу акциза износио је 20,4 млрд динара. Приход по основу пореза на добит има растући тренд с обзиром да се ближи рок за уплату пореза по основу годишњег обрачуна. Пошто је крајњи рок за обрачун и уплату 28. јун, овог месеца се очекује највећи приход по основу овог пореског облика. Преостали порески приходи су наплаћени у складу са очекивањима. Непорески приходи остварени су у износу од 9,9 млрд динара, а по основу донација уплаћено је 0,2 млрд динара.

Расходи су извршени у износу од 79,0 млрд динара. Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). На исплату плата запосленима утрошено је 19,0 млрд динара. Трансфери ООСО износили су 17,9 млрд динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,9 млрд динара.

На нивоу опште државе у првих пет месеца је забележен дефицит у износу од 23,9 млрд динара. У мају је остварен суфицит у износу од 2,8 млрд. Суфицит је остварен највише захваљујући приходима на нивоу локалних самоуправа чему је допринела уплата тромесечних обавеза по основу пореза на имовину, али и приход од продаје земљишта који је једнократног карактера. На крају маја збирни суфицит локалних самоуправа износи 9,1 млрд динара. АП Војводина је тренутно у дефициту од 0,1 млрд динара, а дефицит Фонда СОВО је 0,3 млрд динара. ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,3 млрд динара, с обзиром на значајан депозит из претходне године којим располаже. Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 0,7 и 2,2 млрд динара, респективно. Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде.

Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 7,5 млрд динара.

*Нису укључени приходи и расходи индиректних корисника буџета

Макроекономски и фискални подаци, 27. јун 2016. године