Читај ми

Усвојен Програм економских реформи 2022-2024., биће предат Европској комисији до краја јануара

Осми циклус израде Програма економских реформи (енг. Economic Reform Programme – ЕРП) зa пeриoд 2022-2024. гoдине завршен је у предвиђеном року и биће предат Европској комисији до 31. јануара 2022. године. Влaдa Рeпубликe Србиje претходно је 20. jaнуaрa 2022. године усвојила овај документ.

Као и у претходним циклусима, документ даје преглед макро-економске, фискалне и монетарне политике наводећи да је економска политика у Републици Србији дала адекватан одговор на кризу изазвану пандемијом коронавируса чему је између осталог допринела претходно постигнута макроекономска стабилност. Фискалном политиком обезбеђен је свеобухватан пакет мера којим је пружена помоћ привреди и становништву и чији се позитивни ефекти одражавају на макроекономске показатеље. Продужено трајање неповољне епидемијске ситуације у 2021. години условило је још једну, по обиму значајну помоћ привреди и становништву, како би се уз масовну вакцинацију становништва и стављање епидемије под контролу, обезбедили услови за потпун опоравак и раст економије. ЕРП 2022-2024, у складу са смерницама Европске комисије, даје преглед главних структурних изазова за конкурентност, као и одржив и инклузивни раст на централном нивоу организованих у тринаест области како би се пружио широк преглед социјално-економских изазова и то: управљање јавним финансијама, зелена транзиција, дигитална трансформација, пословно окружење и смањење сиве економије, истраживање, развој и иновације, реформе у области економских интеграција, реформе енергетског тржишта, реформе транспортног тржишта, пољопривреда, индустрија и услуге, образовање и вештине, запошљавање и тржиште рада, социјална заштита и инклузија и системи здравствене заштите.

У оквиру поменутих области, идентификована су три кључна изазова што их сврствава у приоритетне и подразумева јасну посвећеност за њихово решавање на највишем нивоу у наредном трогодишњем периоду, а то су: Повећање запослености, посебно младих, и усклађивање квалификација са потребама тржишта рада, Унапређење пословног амбијента повољнијег за инвестиције као и Ефикасније коришћење енергије уз даље отварање енергетског тржишта. 

Спровођење реформи идентификованих у документу од значаја је како за побољшање конкурентности, подстицање нових радних места и олакшавање социјалне инклузије, тако и за испуњавање економских критеријума у процесу приступања Европској унији. 

Влада Републике Србије 2018. године именовала је министра финансија Синишу Малог за националног координатора и руководиоца Радне групе за израду и праћење спровођења ЕРП. У изради документа учествују Министарство финансија, Репбулички секретаријат за јавне политике, Народна банка Србије као и многобројни чланови интерресорне Радне групе за израду и праћење спровођења ЕРП, док је посебан анекс документа сачињен на основу консултација са представницима заинтересованих страна. 

ЕРП 2022- 2024. се размотра са представницима европских институција у првој половини 2022. године, након чега се усвајају оквири економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) и нове заједничке препоруке за Западни Балкан и Турску.

Сличне теме

Мали: Више од 121.000 грађана се пријавило за ваучере за одмор у Србији

Мали: Више од 121.000 грађана се пријавило за ваучере за одмор у Србији

Пружаоци рачуноводствених услуга имају још шест месеци да ускладе пословање са Законом о рачуноводству

Пружаоци рачуноводствених услуга имају још шест месеци да ускладе пословање са Законом о рачуноводству

Приватни сектор од сутра обавезан да прима и чува електронске фактуре

Приватни сектор од сутра обавезан да прима и чува електронске фактуре