Читај ми

Пружаоци рачуноводствених услуга имају још шест месеци да ускладе пословање са Законом о рачуноводству

Министарство финансија позива сва правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга у Републици Србији, а још увек нису испунили законску обавезу и ускладили пословање са Законом о рачуноводству (ступио на снагу 1. јануара 2020. године), да благовремено поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упишу се у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

Подсећамо да су правна лица, односно предузетници који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга, дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона о рачуноводству, најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона, односно до 1. јануара 2023. године. То значи да поменута правна лица и предузетници до тада морају имати издату дозволу за пружање рачуноводствених услуга од стране Коморе овлашћених ревизора и да буду уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга који води Агенција за привредне регистре (АПР).

Према актуелним подацима из АПР-а, на дан 30. јун 2022. године, дакле шест месеци пре истека поменутог рока, укупно су 1.072 правна лица и предузетника уписана у Регистар, чиме су ускладили своје пословање са овим законом.

Међутим, постоји значајно већи број правних лица и предузетника који још увек нису поднели захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга код Коморе, и самим тим нису уписани у поменути Регистар, те их Министарство финансија поново позива да то учине. Напомињемо да неће бити продужен рок за усклађивање пословања пружаоца рачуноводствених услуга са Законом о рачуноводству. 

Додатно указујемо да вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја правно лице, односно предузетник, може поверити уговором у складу са законом, искључиво правном лицу или предузетнику који је уписан у Регистар, односно који има у радном односу са пуним радним временом најмање једног запосленог са професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа (IFAC), или да сам предузетник испуњава овај критеријум.

За непоступање у складу са наведеним одредбама Закона о рачуноводству, овим законом су прописане новчане казне и то: 1.) од 100.000 до 3.000.000 динара привредни преступ за правно лице, 2.) од 20.000 до 150.000 динара привредни преступ за одговорно лице у правном лицу и 3.) од 100.000 до 500.000 динара прекршај за предузетника.

Подсећамо и да је сагласно Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, који је донет на основу Закона, прописано да се почев од 1. јануара 2023. године финансијски извештај неће сматрати потпуним ако је састављен од стране правног лица, односно предузетника које није уписано у Регистар у случају када је вођење пословних књига поверено. У том случају АПР ће без одлагања такав извештај јавно објавити као непотпун.

Сличне теме

Мали са званичником ЕКСПА: Импресиониран сам напретком

Мали са званичником ЕКСПА: Импресиониран сам напретком

Потписан Споразум о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Србије и Велике Британије

Потписан Споразум о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Србије и Велике Британије

Синиша Мали: Србија ће наставити да спроводи своју агенду раста

Синиша Мали: Србија ће наставити да спроводи своју агенду раста