Читај ми

Министарство финансија наставља да унапређује системе за боље пословање привреде

Поводом конференције за медије у организацији удружења грађана „Рачуноводствена комора Србије“, на којој је изнето низ паушалних оцена о систему електронског фактурисања, указујемо на следеће:

Најпре, нетачна је оцена да су у колизији закони којима се уређују области електронског фактурисања, рачуноводства и пореза на додату вредност.

Наиме, Закон о електронском фактурисању посебан је у односу на Закон о рачуноводству и на Закон о порезу на додату вредност, а одредбе Закона о електронском фактурисању не утичу на примену одредаба закона којим се уређују обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност и подзаконских аката усвојених на основу тог закона, као ни на примену одредаба закона којим се уређује рачуноводство у делу одредаба којим се уређује рачуноводствена исправа. 

У вези са роком за подношење пореске пријаве пореза на додату вредност (ПППДВ), подсећамо да се ПППДВ подноси на начин и у року прописаном Законом о порезу на додату вредност, којим се у члану 50. став 1. прописује:

„Обвезник подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу, у року од 15 дана по истеку пореског периода.”

Са друге стране, Закон о електронском фактурисању уређује eлeктрoнскo eвидeнтирaње обрачуна пореза на додату вредност и у члану 4. став 5. прописује:

„Електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура врши се за порески период, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, у року од десет дана по истеку пореског периода.”

Обавеза подношења ПППДВ и обавеза електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура су две различите обавезе чије (не)испуњење доводи до различитих правних последица, у складу са законима који их уређују.

С тим у вези, електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност врши се у року од десет дана по истеку пореског периода с циљем да се створе адекватни услови за припрему прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност.

Указујемо и да сама обавеза евидентирања ПДВ у СЕФ није новост, већ да постоји од почетка примене Закона о електронском фактурисању. 

Такође, у току су активности на повезивању система електронских фактура са информационим системом Управе царина, као и са Системом за управљање фискализацијом. 

На тај начин, Министарство финансија наставља да унапређује привредни амбијент и олакшава услове пословања.

Сличне теме

Синиша Мали: Радови на пројекту метроа и пре рокова

Синиша Мали: Радови на пројекту метроа и пре рокова

Синиша Мали: Србија стабилна, циљ посете Француској унапређење сарадње две земље

Синиша Мали: Србија стабилна, циљ посете Француској унапређење сарадње две земље

Мали: Убрзано радимо на Плану раста за Западни Балкан

Мали: Убрзано радимо на Плану раста за Западни Балкан