Читај ми

Полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ

Правни основ за пружање ове услуге је члан 10. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17 − др. закон, у даљем тексту: Закон) којим је прописано да Стручни одбор спроводи испит за стицање звања лиценцирани проценитељ (у даљем тексту: испит) и у року од седам дана од спровођења испита доставља писано обавештење Министарству финансија о резултатима, у складу са Законом. Такође, истим чланом, у ставу 3. је прописано да министар финансија, на предлог Стручног одбора, доноси акт којим ближе уређује садржај програма и начин полагања и оцењивања испита. На основу наведеног члана Закона, министар финансија је донео Правилник о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ („Службени гласник РС”, бр. 63/18, даљем тексту: Правилник о испиту), којим је, поред осталог, прописано да кандидат за полагање испита подноси пријаву Стручном одбору, преко Министарства финансија, најкасније 30 дана пре дана одржавања испита.

Лице заинтересовано за полагање испита подноси Стручном одбору пријаву за полагање испита, посредством Министарства финансија. Правилником о испиту прописана је садржина ове пријаве, као и остали докази које кандидат мора да достави, да би могао да изађе на испит. Након поднете пријаве, Министарство финансија проверава да ли је наведена пријава потпуна, односно да ли има прописану садржину, те да ли су уз пријаву поднети и остали докази који су предвиђени Правилником о испиту. Такође, Министарство финансија утврђује да ли је пријава за полагање испита благовремена, односно да ли је поднета најкасније 30 дана пре дана одржавања испита. Уколико је пријава непотпуна, министар финансија решењем одбија пријаву, а уколико је неблаговремена, иста се решењем министра одбацује. Такође, у току самог поступка, Министарство обавља административно-техничке послове у вези са полагањем испита и обезбеђује да све информације које се односе на испит буду благовремено доступне кандидатима. За оне пријаве за које утврди да су потпуне и благовремене, Министарство финансија сачињава списак кандидата за полагање испита, по датумима полагања, најкасније 5 дана пре дана одржавања испита. Након окончања испита, Стручни одбор у року од 7 дана доставља Министарству финансија писано обавештење о резултатима спроведеног испита, а Министарство финансија у року од 3 дана од достављања наведеног обавештења објављује на својој интернет страници списак кандидата који су положили испит.

Лице заинтересовано за полагање испита може да покрене овај поступак подношењем пријаве за полагање испита (образац пријаве се налази на сајту Министарства финансија на линку овде ), на писарници Министарства финансија, која се налази у Београду, улица Кнеза Милоша број 20.

Да би лице заинтересовано за полагање испита стекло услове за полагање мора да испуни следеће услове, прописане чланом 2. Правилника о испиту: Пријава за полагање испита мора бити потпуна, односно мора да садржи име и презиме кандидата; ЈМБГ кандидата; адресу, контакт телефон и контакт е-маил кандидата; податке о успешно похађаној стручној обуци кандидата; врста и степен стручне спреме кандидата; испитни рок за који се кандидат пријављује. Поред достављене потпуне пријаве, лице заинтересовано за полагање испита мора пре полагања испита да успешно прође стручну обуку пред организатором стручне обуке, као и да уплати таксу за полагање испита. Уз поднету пријаву за полагање испита, кандидат подноси и четири извештаја о процени вредности непокретности, где је основ вредности тржишна вредност, а који ће бити предмет оцењивања на испиту.

Уз потпуну пријаву за полагање испита, заинтересовано лице подноси следеће доказе, односно документацију:

1) потврду о стручној обуци која садржи потврду да је кандидат похађао обуку и да је успешно прошао завршну проверу знања након спроведене обуке;

2) четири извештаја о процени вредности непокретности, где је основ вредности тржишна вредност, које је кандидат самостално израдио, и то:

– извештај о процени вредности стамбене непокретности (стана или куће) израђен применом приступа директног упоређивања продајних цена,

– извештај о процени вредности пословне непокретности израђен применом приносног приступа, методом директне капитализације,

– извештај о процени вредности пословне непокретности израђен применом приносног приступа, методом дисконтовања новчаних токова,

– извештај о процени вредности парцеле за изградњу израђен применом метода утврђивања резидуалне вредности;

3) доказ о уплати таксе за полагање испита.

Такса за полагање испита прописана је Законом о републичким административним таксама, и то Одељком А, тарифним бројем 61А и тренутно износи 19.870,00 динара.

Рок за пружање ове услуге није експлицитно прописан Законом или Правилником о испиту, с тим да је кандидат за полагање испита дужан да поднесе пријаву за полагање испита, најкасније 30 дана пре дана одржавања испита, а Министарство финансија је дужно да формира списак кандидата за полагање испита, по датумима полагања, најкасније 5 дана пре дана одржавања испита.

Лице заинтересовано за полагање испита о току поступка може добити потребне информације од Министарства финансија, Сектора за финансијски систем, Групе за осигурање и непокретности.

Након подношења пријаве за полагање испита, Министарство финансија проверава да ли је пријава благовремена, односно да ли је поднета најкасније 30 дана пре дана одржавања испита. Такође, Министарство даље утврђује да ли је иста потпуна, односно да ли садржи све тражене податке, доказе и документацију прописану чланом 2. Правилника о испиту. Уколико је пријава непотпуна, министар финансија решењем одбија пријаву, а уколико је неблаговремена, иста се решењем министра одбацује. Од пријава које нису одбачене нити одбијене, а након разматрања пријава од стране Стручног одбора, Министарство финансија сачињава списак кандидата за полагање испита, по датумима полагања, и најкасније 5 дана пре дана одржавања испита, исти објављује на интернет страници Министарства финансија. Такође, у току самог поступка, Министарство обавља административно-техничке послове у вези са полагањем испита и обезбеђује да све информације које се односе на испит буду благовремено доступне кандидатима, док само оцењивање кандидата, односно утврђивање њиховог знања спроводи Стручни одбор. Након окончања испита, Стручни одбор у року од 7 дана доставља Министарству финансија писано обавештење о резултатима спроведеног испита, а Министарство финансија у року од 3 дана од достављања наведеног обавештења објављује на својој интернет страници списак кандидата који су положили испит.

Решење министра финансија којим се пријава за полагање испита одбија, или се иста одбацује је коначно, па се према томе против њега може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија. 

Сличне теме

Именици

Испит

Обавештења