Читај ми

Издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности

Правни основ за издавање лиценце представља члан 9. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17 − др. закон, у даљем тексту: Закон).

Заинтересовано лице подноси Министарству финансија захтев за издавање лиценце, заједно са доказима о испуњености услова из члана 9. Закона. Након тога, Министарство проверава да ли подносилац захтева испуњава прописане законске услове за издавање лиценце, те у зависности од испуњености услова, у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева за издавање лиценце, Министар финансија доноси решење којим се издаје лиценца или се захтев за издавање лиценце одбија.

Заинтересовано лице покреће поступак за издавање лиценце подношењем захтева за издавање лиценце Министарству финансија (образац захтева се налази на сајту Министарства финансија на линку овде ). Предметни захтев подноси се на писарници Министарства финансија, која се налази у Београду, улица Кнеза Милоша број 20.

Да би заинтересовано лице стекло лиценцу за вршење процене вредности непокретности, мора да испуни услове прописане чланом 9. став 1. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17- др. закон, у даљем тексту: Закон):

1) да имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa студиjaмa другoг стeпeнa у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje висoкo oбрaзoвaњe, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe;

2) да је успeшнo прoшлo стручну oбуку кoja укључуje зaвршну прoвeру знaњa прeд oргaнизaтoрoм стручнe oбукe, у склaду сa члaнoм 15. Зaкoнa;

3) да имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa вршeњa прoцeне;

4) да имa пoлoжeн испит зa стицaњe звaњa лицeнцирaни прoцeнитeљ, у склaду сa члaнoм 10. Зaкoнa;

5) да му није изречена зaбрaнa издaвaњa нoвe лицeнцe у склaду сa Зaкoнoм;

6) да ниje прaвoснaжнo oсуђивaнo зa кривичнa дeлa кoja гa чинe нeдoстojним зa oбaвљaњe пoслoвa вршeњa прoцeне и то за кривична дела против права по основу рада, привреде, имовине, правосуђа, јавног реда и мира, правног саобраћаја и службене дужности и за кривично дело финансирања тероризма.

Изузeтнo oд наведених услoвa, лицe кoje пoсeдуje вaжeћи сертификат зa oбaвљaњe пoслoвa прoцeнитeљa мeђунaрoднo признaтe стручнe oргaнизaциje зa прoцeнитeљe нема обавезу подношења доказа о испуњености услoвa из члана 9. став 1 тaч. 1)−4), Закона, уз захтев за издавање лиценце. Ово лице дужнo je да зa дoбиjaњe лицeнцe пoлoжи дoпунски испит из пoзнaвaњa прoписa кojимa сe урeђуjу ствaрнoпрaвни oднoси, стaтус, прoмeт, порески аспекти и другa питaњa oд знaчaja зa нeпoкрeтнoсти, из члaнa 15. стaв 3. тaчкa 3) Зaкoнa, oбухвaћeн прoгрaмoм Стручног одбора.

Сва лица заинтересована за издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности, поред наведених услова, морају да закључе уговор о осигурању од професионалне одговорности, са периодом важења од најмање три године.

Такође, лица заинтересована за издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности дужна су да уплате таксу за издавање предметне лиценце, у складу са Законом о републичким административним таксама, и то Одељком А, тарифним бројем 61А и тренутно износи 7.090,00 динара.

Докази које је подносилац захтева за издавање лиценце дужан да поднесе, ради утврђивања испуњености услова за издавање лиценце, прописани су чланом 4. Правилника о поступку издавања, обнављања и одузимања лиценци за вршење процена вредности непокретности („Службени гласник РС”, број 35/17, у даљем тексту: Правилник о издавању лиценце) и то су:

1) диплома односно уверење о стеченом високом образовању на студијама другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

2) потврда организатора стручне обуке да је похађао стручну обуку и да је успешно прошао завршну проверу знања, у складу са чланом 15. Закона;

3) потврда послодавца о радном искуству у трајању од најмање три године на пословима вршења процена;

4) примерак уговора о осигурању од професионалне одговорности из члана 12. Закона;

5) доказ о плаћеној такси за издавање лиценце.

Подносилац захтева подноси и фотокопију личног идентификационог документа (фотокопију личне карте, односно одштампане податке читача електронске личне карте, односно фотокопију путне исправе).

У поступку издавања лиценце Министарство по службеној дужности прибавља за подносиоца захтева следеће доказе о испуњености услова за издавање лиценце прописаних Законом:

1) уверење о положеном испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ;

2) потврду надлежног органа о неосуђиваности за кривична дела из члана 9. став 1. тачка

6) Закона. Подносилац захтева који је рођен или је имао пребивалиште ван Републике

Србије, до прибављања наведене потврде, подноси и оверену изјаву да није кажњаван за кривична дела из члана 9. став 1. тачка 6) Закона.

У случају да подносилац захтева достави потврду надлежног органа о неосуђиваности, а која није старија од шест месеци, иста ће се сматрати као доказ који је Министарство самостално прибавило.

Уколико подносилац захтева поседује важећи сертификат за обављање послова проценитеља међународно признате стручне организације за проценитеље, докази које је подносилац захтева дужан да поднесе, прописани су чланом 5. Правилника о издавању лиценце, и то су следећи докази:

1) сертификат за обављање послова проценитеља међународно признате стручне организације за проценитеље, као и потврду међународно признате стручне организације за проценитеље да поседује важећи сертификат за обављање послова проценитеља;

2) потврду организатора стручне обуке о положеном допунском испиту из познавања прописа којима се уређују стварноправни односи, статус, промет, и друга питања од значаја за непокретности, из члана 15. став 3. тачка 3) Закона;

3) примерак уговора о осигурању од професионалне одговорности из члана12. Закона;

4) доказ о плаћеној такси за издавање лиценце.

Подносилац захтева подноси и фотокопију личног идентификационог документа (фотокопију личне карте, односно одштампане податке читача електронске личне карте, односно фотокопију путне исправе).

У поступку издавања лиценце Министарство по службеној дужности прибавља за подносиоца захтева потврду да није кажњаван за кривична дела из члана 9. став 1. тачка 6) Закона. Подносилац захтева који је рођен или је имао пребивалиште ван Републике Србије, до прибављања наведене потврде, подноси и оверену изјаву да није кажњаван за кривична дела из члана 9. став 1. тачка 6) Закона.

У случају да подносилац захтева достави потврду надлежног органа о неосуђиваности, а која није старија од шест месеци, иста ће се сматрати као доказ који је Министарство самостално прибавило

Рок за пружање ове услуге износи 30 дана од дана пријема уредног захтева за издавање лиценце.

Потребне информације подносиоцима захтева о току самог поступка пружа Министарство финансија, Сектор за финансијски систем, Група за осигурање и непокретности.

Након подношења захтева за издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности, Министарство финансија утврђује да ли подносилац захтева испуњава Законом прописане услове, и то на основу достављених доказа, као и оних доказа које је министарство дужно да прибави по службеној дужности. Након што утврди да ли подносилац захтева испуњава прописане услове, министар финансија доноси решење којим се издаје лиценца или се захтев за издавање лиценце одбија.

Решење којим се издаје лиценца или се захтев за издавање лиценце одбија је коначно, па се, према томе, против њега може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија .

Сличне теме

Именици

Испит

Обавештења