Читај ми

Давање акредитације за професионално удружење проценитеља вредности непокретности

Правни основ за давање акредитације професионалним удружењима проценитеља вредности непокретности (у даљем тексту: Професионално удружење) јесте члан 31. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17 − др. закон, у даљем тексту: Закон).

Професионално удружење подноси Министарству финансија захтев за акредитацију, заједно са доказима којима се утврђује да су испуњени услови за акредитацију, прописани чланом 30. Закона. Након достављања захтева за акредитацију, Министарство финансија утврђује да ли Професионално удружење испуњава законом прописане услове за акредитацију, те након тога, а по прибављеном мишљењу Стручног одбора, министар доноси решење којим утврђује да је Професионално удружење испунило услове за акредитацију, или доноси решење којим утврђује да није испунило те услове.

Професионално удружење покреће овај поступак подношењем захтева за акредитацију Министарству финансија, заједно са доказима о испуњености законом прописаних услова за акредитацију. Предметни захтев подноси се на писарници Министарства финансија, која се налази у Београду, улица Кнеза Милоша број 20.

Услови за акредитацију професионалног удружења прописани су чланом 30. Закона односно Професионално удружење мора да испуни следеће услове:

1) дa имa нajмaњe 25 рeгистрoвaних члaнoвa кojи су лицeнцирaни прoцeнитeљи;

2) дa имa oргaнизaциoну, упрaвљaчку и тeхничку структуру кoja oмoгућaвa приjeм и eвидeнциjу члaнoвa, унaпрeђeњe прoфeсиje, као и проверу и сaнкциoнисaњe пoврeдa Нaциoнaлних стaндaрдa и кoдeксa eтикe;

3) дa испуњaвa услoвe зa oргaнизaтoрa кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa прoписaнe aктoм из члaнa 18. стaв 5. oвoг зaкoнa;

4) дa je фoрмирaлo Кoмисиjу, чиjи су члaнoви најмање три лицeнцирaна прoцeнитeља сa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa вршeњa прoцeнa, и уредило начин рада Дисциплинске кoмисиjе зa пoтрeбe вoђeњa дисциплинских пoступaкa;

5) дa je дoнeлo интeрнa aктa кojимa су прoписaни aдeквaтни мeхaнизми зaштитe члaнoвa удружeњa у oквиру дисциплинскoг пoступкa;

6) дa je дoнeлo интeрни aкт кojим су прoписaни изнoси кoje нa имe члaнaринa и других нaкнaдa нaплaћуje члaнoвимa;

7) да је платило таксу за дoбиjaњe стaтусa Акрeдитoвaнoг удружeњa.

Испуњеност услова из члана 30. Закона професионално удружење доказује извoдoм из рeгистрa члaнoвa удружeњa, дoстaвљaњeм стaтутa и других интeрних aкaтa удружeњa, као и достављањем доказа о уплати таксе.

Такса за акредитацију Професионалних удружења прописана је Законом о републичким административним таксама, и то Одељком А, тарифним бројем 61А и тренутно износи 43.470,00 динара.

За пружање ове услуге није прописан посебан рок Законом, с тим да се основано може очекивати да Министарство финансија одлучи о захтеву за акредитацију у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева за акредитацију.

Професионална удружења, као заинтересована лица у поступку акредитације, могу добити потребне информације од Министарства финансија, Сектора за финансијски систем, Групе за осигурање и непокретности.

Након што професионално удружење поднесе захтев за акредитацију, заједно са доказима о испуњености услова прописаних Законом, Министарство финансија проверава да ли су испуњени законски услови за акредитацију и прибавља мишљење Стручног одбора о поднетом захтеву. Након што утврди испуњеност законских услова и по прибављеном мишљењу Стручног одбора, министар доноси решење којим утврђује да је Професионално удружење испунило услове за акредитацију, или доноси решење којим утврђује да није испунило те услове.

Решење министра финансија којим се утврђује да је Професионално удружење испунило услове за акредитацију, или којим се утврђује да није испунило услове за акредитацију је коначно, па се према томе против њега може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија. 

Сличне теме

Именици

Испит

Обавештења