Остали документи

Предлог Владе Републике Србије за регулисање обавеза физичких лица – радника на интернету по основу пореза и доприноса на приходе из иностанства
Решење којим се усваја захтев Републичке дирекције за имовину за привремено заузеће земљишта
Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење
План рада за развој и коришћење електронских система царинске службе Министарства финансија за период 2020–2024. године („Службени гласник РС“, број 11/2020)
Пословни план за унапређење организације и рада царинске службе Министарства финансија за период 2020–2024. године („Службени гласник РС“, број 11/2020)
Новине код повраћаја ПДВ страним путницима (TAX FREE)
Уплатни рачуни накнада за коришћење јавних добара
Обавештење у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица
Србија против трговине људима
Прoтoкoл o рeгулисaњу мeђусoбних oднoсa измeђу Влaдe РС и кoмпaниje Фиjaт aутoмoбили Србиja, 22.03.2013.