Остали документи

Новине код повраћаја ПДВ страним путницима (TAX FREE)
Годишњи извештаји о ФУК-у и интерној ревизији
Уплатни рачуни накнада за коришћење јавних добара
Обавештење у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица
Србија против трговине људима
Прoтoкoл o рeгулисaњу мeђусoбних oднoсa измeђу Влaдe РС и кoмпaниje Фиjaт aутoмoбили Србиja, 22.03.2013.
Предуговор у вези са пројектом инвестиционог улагања у пољопривреду између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата