Читај ми

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Савет за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије, усвојио је 6. децембра 2021. године, Одлуку Број 1/2021 о измени Споразумa о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње. Ова одлука ступа на снагу и примењује се од дана њеног усвајања, односно од 6. децембра 2021. године. 

Анекс уз Одлуку Број 1/2021, садржи нови Протокол 3, где је у члану 1. предвиђено да се у сврху спровођења Споразума, примењују одредбе ПЕМ конвенције и обезбеђује динамична веза са ПЕМ конвенцијом, тако да се увек позива на последњу верзију ПЕМ конвенције на снази, док члан 2. предвиђа правила која се алтернативно примењују на билатералној и прелазној основи, поред важећих правила садржаних у ПЕМ конвенцији, до завршетка и ступања на снагу измене ПЕМ конвенције. Прелазна правила која се алтернативно примењују садржана су у Прилогу А уз овај анекс.  

Циљ прелазних правила је модернизација и даље поједностављење правила о пореклу која су укључена у споразуме наше земље о слободној трговини са земљама Пан-евро-медитеранског (ПЕМ) региона, чинећи их флексибилнијим и лакшим за кориснике. Ова правила нису обавезујућа већ добровољна. Могу бити примењена од стране привредних субјеката који желе да остваре повластице засноване на овим правилима, уместо оних заснованих на правилима ПЕМ конвенције. ПЕМ конвенција се и даље примењује у целости између њених страна уговорница. 

Две кумулативне зоне, прва у случају примене важећих ПЕМ правила о пореклу садржаних у ПЕМ конвенцији и друга, у случају прелазних правила из Прилога А која се алтернативно примењују, биће одвојене, односно неће се преклапати, што ће бити представљено у одвојеним матрицама дијагоналне кумулације. 

Најважније новине које прелазна правила доносе су: 

Повећава се праг толеранције за употребу материјала без порекла и то за већину пољопривредних производа на 15% од нето масе производа а за индустријске производе на 15% од вредности готовог производа.  

Поред дијагоналне кумулације порекла, уводи се и правило пуне кумулације порекла као општи принцип у странама које примењују ова правила, за све производе, осим за текстил (Главе 50-63 ЦТ). За разлику од дијагоналне кумулације порекла где се сабира порекло робе, код пуне кумулације сабирају се производни процеси обављени у земљама које учествују у производњи готовог производа и примењују ревидирана правила. Стране могу једнострано проширити пуну кумулацију на текстил и текстилне производе. 

У области логистике, важеће правило „Директног транспорта“, замењено је флексибилнијим правилом „Неизмењеност“ које предвиђа могућност да се на роби ускладиштеној у земљи транзита врше једноставније радње као што су: обележавање робе, лепљење етикета, печата и дељење пошиљке. Доказ о неманипулацији се тражи само у случају оправдане сумње. 

Према прелазном правилу, забрана повраћаја или ослобођење од плаћања царинских дажбина је укинута за све производе, осим за текстил и производе од текстила (Главе 50-63 ЦТ). Ово је једна од најважнијих новина која ће привредним субјектима који примењују ова правила донети знатне уштеде и повећати њихову конкурентност. 

У области царинских поступака олакшано је издавање доказа о пореклу, јер се порекло доказује само кроз уверење о кретању робе ЕUR.1 и Изјаву о пореклу, a предвиђена је и могућност за издавање и електронско достављање ЕUR.1 (уколико постоје услови). Продужен је рок важења доказа о пореклу са 4 на 10 месеци. Такође, опционо се предвиђа увођење система регистрованих извозника (REX). Ово значи, да уколико се стране које примењују ова правила договоре, извозници који буду регистровани у заједничкој електронској бази података имаће могућност да за потребе доказивања порекла сачине „изјаву о пореклу” за било коју вредност робе.  

Специфична правила производње у Листи обраде и прераде у прелазним правилима су флексибилнија и прилагођена су економској реалности као и успостављању равнотеже између регионалне и глобалне набавке материјала. Ово нарочито у погледу могућности за употребу материјала без порекла, што ће омогућити лакше стицање порекла робе. У погледу имплементације прелазних правила у остале споразуме о слободној трговини које наша земља има закључене са странама уговорницама ПЕМ конвенције (CEFTA, EFTA, Турска), донете су следеће одлуке које ће омогућити примену прелазних правила:

 - Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у централној Европи Број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015 – Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у централној Европи број 1/2021, усвојенe 21. јуна 2021. године, о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015 (Службени гласник РС – МУ 16/21). Ступа на снагу када све CEFTA стране окончају националне процедуре;  

- Одлука Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1 из 2021. године, о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње – Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1 из 2021. године, о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње (Службени гласник РС – МУ 14/21). Ступа на снагу када све EFTA стране окончају националне процедуре. У вези са овом одлуком, у одредбама које се позивају на правила о пореклу робе, измењени су и споразуми о пољоприведним производима између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације, Републике Србије и Исланда и Републике Србије и Краљевине Норвешке(Службени гласник РС – МУ 14/21); и 

- Одлука Заједничког комитета између Републике Србије и Републике Турске бр. 1/2021 о измени Протокола II Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње – чека се усвајање Одлуке од стране Заједничког комитета. 

Одлука број 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразумa о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project

Јединствена методологија за праћење фискалних ризика у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 99/2021)