Управа за игре на срећу

Зоран Гашић – в.д. директора

Надлежности Управе:

 • утврђује предлог каталога о врстама игара на срећу, који доноси министар финансија;
 • даје сагласност на одлуку Државне лутрије Србије о приређивању класичне игре на срећу;
 • спроводи поступак јавног позива за давање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, у складу са поступком давања дозволе, припрема нацрт акта Владе о давању и одузимању дозволе и обавља друге стручне послове у вези са давањем и одузимањем дозволе;
 • даје и одузима одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу;
 • утврђује висину накнада за које даје одобрења и сагласности;
 • врши контролу плаћања накнада за све игре на срећу;
 • врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама;
 • припрема предлог уговора о међусобним правима и обавезама о приређивању класичних игара на срећу, који се закључује са Државном лутријом Србије;
 • даје одобрење за промену простора у коме ће се приређивати игре на срећу у играчници, аутомат клубу, односно кладионици;
 • даје и одузима одобрење за држање ризико депозита за осигурање исплата добитака у складу са овим законом;
 • даје дозволе за промотивне жетоне који се не могу откупити новцем;
 • одређује свог представника у комисијама за извлачење, односно утврђивање добитака у класичним играма на срећу;
 • издаје посебне ознаке које се истичу на улазу у играчницу, аутомат клуб или кладионицу;
 • издаје налепнице за аутомате и столове;
 • учествује у припреми прописа из своје надлежности;
 • одобрава промену места или дана извлачења добитака, у складу са овим законом;
 • води евиденције о пословима из своје надлежности;
 • обавља и друге послове у складу са овим и другим законом.

Посетите сајт Управe за игре на срећу