Читај ми

Сектор за имовинско-правне послове

Војислав Лазаревић – помоћник министра


Тел: +381 11 765 2201
+381 11 765 2202

Сектор за имовинско-правне послове обавља нормативне, студијско-аналитичке, управне и управно-надзорне послове који се односе на: својинско-правне односе и друге стварно-правне односе, изузев припреме прописа, другостепени поступак у предметима експропријације, самовласног заузећа земљишта у државној и друштвеној својини, грађевинског земљишта, национализације, арондације, аграрне реформе, колонизације, тапије, враћање сеоских утрина и пашњака селима на коришћење, враћање имовине земљорадничким задругама, надзиђивања и претварања заједничких просторија у станове; праћење њиховог спровођења, другостепени поступак по жалбама на првостепена решења општинских комисија за враћање земљишта одузетог по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа; другостепени поступак по жалбама на првостепена решења о враћању одузете имовине и обештећењу; припреме уговора о откупу станова на којима је носилац права располагања Република Србија који се закључују на основу одлуке Владе, станова на којима су носиоци права располагања правна лица са територија бивших република СФРЈ и станова бивше СРЈ, закључивања уговора о уступању уговора о откупу стана, спровођења промена уписа станова који су били предмет откупа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, вршења управног надзора над радом општинских органа управе и других организација у вези са спровођењем прописа из имовинско-правне области, давање мишљења за спровођење прописа из ове области, пружање стручне помоћи општинским органима управе, давање стручних упутстава и смерница за њихов рад, давање стручних мишљења грађанима, правним лицима и другим организацијама; припреме информација којима се обавештава Влада о нађеном стању и предлаже мере; заштиту имовине Републике Србије у иностранству, остваривање алиментационих захтева у иностранству и примену Споразума о питањима сукцесије; пружање правне помоћи поводом стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.

У Сектору за имовинско-правне послове обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Група за нормативне и студијско-аналитичке послове
2. Одељење за управне послове
3. Група за стамбене послове
4. Група за управно-надзорне послове
5. Група за заштиту имовине и међународно остваривање издржавања
6. Одсек за реституцију

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета