Читај ми

Сектор за буџетску инспекцију

Ана Тешић – помоћник министра

Tел: +381 11 765 2233


Сектор за буџетску инспекцију обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор примене закона и пратећих прописа у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава код надзираних субјеката; предузимање законом прописаних мера у свим случајевима када се инспекцијским надзором утврди постојање незаконитости; иницирање одговарајућих измена и допуна законских и подзаконских аката којима је уређена област инспекцијског надзора на основу идентификоване слабости у њиховој примени; израду годишњег плана рада који је основа за реализацију функције инспекцијског надзора, као и праћење реализације истих; израду годишњег извештаја о раду буџетске инспекције; сарадњу са другим контролним органима, као и органима за истрагу и правосуђе; нзраду извештаја и анализе за потребе координационе комисије за инспекцијски надзор; вођење свих неопходних евиденција за функционисање буџетске инспекције; формирање досијеа о извршеним инспекцијским надзорима; анализу незаконитости, односно неправилности на које се указује у пријавама, представкама, приговорима и захтевима на основу којих се врши процена ризика; израду извештаја о резултатима инспекцијског надзора са налазима и мерама, учествовање у спровођењу пројеката у вези преговарачких поглавља у процесу преговора о приступању Европској унији, као и друге послове који спадају у делокруг и надлежност Сектора; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.

У Сектору за буџетску инспекцију обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица, и то:
1.Одељење буџетске инспекције
1.Одсек за координацију буџетских инспектора
Група за инспекцијски надзор Београд
Група за инспекцијски надзор Нови Сад
Група за инспекцијски надзор Крагујевац
Група за инспекцијски надзор Ниш
Група за инспекцијски надзор по захтевима тужилаштва и надзор над извршењем уговора у јавним набавкама
2.Одсек за представке, процену и управљање ризицима, припрему годишњег плана надзора и административну подршку и извештавање о надзорима
2.Група за нормативне и студијско-аналитичке послове

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета