Читај ми

Сектор за буџетску инспекцију

Ана Тешић – помоћник министра


Tел: +381 11 765 2233


Сектор за буџетску инспекцију обавља послове који се односе на: инспекцијску контролу примене закона и пратећих прописа у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава код корисника јавних средстава; предузимање законом прописаних мера у свим случајевима када се инспекцијском контролом утврди постојање незаконитости; иницирање одговарајућих измена и допуна законских и подзаконских аката којима је уређена област буџетске инспекцијске контроле на основу идентификоване слабости у њиховој примени; израду програма који су основа за реализацију функције буџетске инспекцијске контроле, као и праћење реализације истих; сарадњу са другим контролним органима, као и органима за истрагу и правосуђе; вођење свих неопходних евиденција за функционисање буџетске инспекције; формирање досијеа о извршеним инспекцијским контролама; анализу незаконитости, односно неправилности на које се указује у пријавама, представкама, приговорима и захтевима на основу којих се врши процена ризика; израду извештаја о резултатима инспекцијске контроле са налазима и мерама, учествовање у спровођењу пројеката у вези преговарачких поглавља у процесу преговора о приступању Европској унији, као и друге послове који спадају у делокруг и надлежност Сектора. 

У Сектору за буџетску инспекцију обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица које чине:

1. Одељење буџетске инспекције
2. Група за нормативне и студијско-аналитичке послове

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета