Čitaj mi

Sektor za budzetsku inspekciju

Ana Tešić – pomoćnik ministra

Tel: +381 11 765 2233


Sektor za budzetsku inspekciju obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor primene zakona i pratećih propisa u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod nadziranih subjekata; preduzimanje zakonom propisanih mera u svim slučajevima kada se inspekcijskim nadzorom utvrdi postojanje nezakonitosti; iniciranje odgovarajućih izmena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata kojima je uređena oblast inspekcijskog nadzora na osnovu identifikovane slabosti u njihovoj primeni; izradu godišnjeg plana rada koji je osnova za realizaciju funkcije inspekcijskog nadzora, kao i praćenje realizacije istih; izradu godišnjeg izveštaja o radu budzetske inspekcije; saradnju sa drugim kontrolnim organima, kao i organima za istragu i pravosuđe; nzradu izveštaja i analize za potrebe koordinacione komisije za inspekcijski nadzor; vođenje svih neophodnih evidencija za funkcionisanje budzetske inspekcije; formiranje dosijea o izvršenim inspekcijskim nadzorima; analizu nezakonitosti, odnosno nepravilnosti na koje se ukazuje u prijavama, predstavkama, prigovorima i zahtevima na osnovu kojih se vrši procena rizika; izradu izveštaja o rezultatima inspekcijskog nadzora sa nalazima i merama, učestvovanje u sprovođenju projekata u vezi pregovaračkih poglavlja u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, kao i druge poslove koji spadaju u delokrug i nadležnost Sektora; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru.

U Sektoru za budzetsku inspekciju obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica, i to:
1.Odeljenje budzetske inspekcije
1.Odsek za koordinaciju budzetskih inspektora
Grupa za inspekcijski nadzor Beograd
Grupa za inspekcijski nadzor Novi Sad
Grupa za inspekcijski nadzor Kragujevac
Grupa za inspekcijski nadzor Niš
Grupa za inspekcijski nadzor po zahtevima tužilaštva i nadzor nad izvršenjem ugovora u javnim nabavkama
2.Odsek za predstavke, procenu i upravljanje rizicima, pripremu godišnjeg plana nadzora i administrativnu podršku i izveštavanje o nadzorima
2.Grupa za normativne i studijsko-analitičke poslove

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta