Čitaj mi

Sektor budzeta

Darko Komnenić – pomoćnik ministra

Tel: + 381 11 765 2135
+ 381 11 765 2136 

Sektor budzeta obavlja normativne i studijsko-analitičke poslove na pripremi i izradi zakona i drugih propisa kojim se uređuje republički budzet, budzetski sistem, sistem javnih prihoda i javnih rashoda, sistem finansiranja lokalnih vlasti, sistem finansiranja političkih aktivnosti; obavlja poslove pripreme i izrade zakona o budzetu Republike Srbije i učestvuje u izradi zakona i drugih propisa kojima se angažuju sredstva budzeta Republike, budzeta lokalnih vlasti i sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje; planira i priprema rebalans budzeta Republike Srbije; odluke o davanju saglasnosti na rebalanse finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje i odluke o privremenom finansiranju; obavlja poslove izrade uputstava i procedura za pripremu budzeta i finansijskih planova budzetskih korisnika iodluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; obavlja normativne poslove vezane za izradu propisa bitnih za izvršenje budzeta; analizira predloge finansijskih planova budzetskih korisnika i predlaže nivoe aproprijacija po korisnicima i vrstama izdataka budzeta Republike; daje instrukcije i prati izradu programskog dela budzeta na svim nivoima vlasti; analizira rashode korisnika budzeta Republike; upravlja informacionim sistemom za pripremu budzeta Republike Srbije; analizira prihode i rashode budzeta lokalnih vlasti i izveštava o izvršenju budzeta lokalnih vlasti; učestvuje u donošenju propisa kojim se utvrđuju elementi za obračun plata i koordinira aktivnosti nadležnih ministarstava u donošenju tih propisa; učestvuje u socijalnom dijalogu sa reprezentativnim sindikatima državne uprave i ustanova iz oblasti javnih službi, daje mišljenja na nacrte zakona, propisa i akata iz nadležnosti Sektora kao i drugih ministarstava koji zahtevaju angažovanje sredstava budzeta i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; kreira baze podataka, obavlja i druge poslove vezane za uređivanje i primenu budzetskog sistema i budzetske politike; javnih nabavki; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru.

U Sektoru budzeta obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje budzeta Republike Srbije
2. Odsek za budzetski sistem i sistem finansiranja lokalne vlasti
3. Grupa za sistem finansiranja plata

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor za fiskalni sistem