Читај ми

Контролна листа Буџетске инспекције Министарства финансија

Функција буџетске инспекције јесте инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему, а прописана је одредбама члана 86. истог закона.

Обавеза израде Контролне листе прописана одредбама члана 14. ст. 1. и 4. Закона о инспекцијском надзору.

Буџетски систем
Централни регистар обавезног социјалног осигурања
Финансијска дисциплина - ЦРФ
Финансијска дисциплина - РИНО
Финансирање безбедности саобраћаја
Јавне набавке (Закон о јавним набавкама из 2019. године)
Јавне набавке
Јавно-приватно партнерство и концесије
Максимална зарада у јавном сектору
Ново запошљавање и додатно радно ангажовање
Основи система образовања и васпитања
Планирање и извршавање буџета за 2015. годину
Планирање и извршавање буџета за 2016. годину
Планирање и извршавање буџета за 2017. годину
Планирање и извршавање буџета за 2018. годину
Планирање и извршавање буџета за 2019. годину
Планирање и извршавање буџета за 2020. годину
Планирање и извршавање буџета за 2021. годину
Планирање и извршавање буџета за 2022. годину
Планирање и извршавање буџета за 2023. годину
Плате, накнаде и друга примања у државним органима, јединицама локалне самоуправе, јавним службама и организацијама обавезног социјалног осигурања
Плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника
Привремено умањивање плата, односно зарада и других примања
Рационализација броја запослених у јавном сектору и забрана запошљавања
Спорт
Ученички и студентски стандард
Високо образовање
Закуп ствари у јавној својини
Јавна предузећа

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2022. годину

Инструкција о поступању буџетске инспекције у вршењу избора корисника јавних средстава код којих се врши инспекцијски надзор над извршењем уговора о јавним набавкама

Програм рада Буџетске инспекције за 2023. годину