Контрола јавних средстава - Пријаве неправилности

Читај ми

Пријаве неправилности

Пријаве које се тичу националних средстава

Буџетска инспекција је омогућила грађанима и другим правним лицима да могу доставити пријаву сазнања и сумње о неправилностима и незаконитостима у поступању и коришћењу буџетских и других јавних средстава путем поште или електронским путем на следеће адресе:

Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију

Кнеза Милоша 20
11000 Београд

budzetska.inspekcija@mfin.gov.rs

********

Упутство за пријаву:

Уколико се пријава/информација шаље редовном поштом, препорука је да иста буде достављена у затвореној коверти са ознаком „ПРИЈАВА НЕПРАВИЛНОСТИ – НЕ ОТВАРАТИ”, да садржи што прецизније и детаљније информације (које активности се сматрају нерегуларним, ко су корисници средстава, као и све друге информације које подносилац пријаве сматра релевантним) и, уколико је могуће, приложити документацију која би додатно употпунила наводе из пријаве.

Пријаве које се достављају било редовном или електронском поштом могу бити анонимне.

********

Неправилност представља свако кршење неке одредбе прописаних правила и уговора, које је последица поступка или пропуста лица запослених код корисника јавних средстава, уговарача, крајњих корисника и крајњих прималаца а које као последицу има, или би могло имати негативан утицај на остваривање циљева корисника јавних средстава и/или неоправдане трошкове.

Пријаве сумњи на неправилности или превару у коришћењу ЕУ средстава

У циљу стварања услова да сви грађани, државни и други органи, институције и удружења могу доставити сазнања о неправилностима и незаконитостима у коришћењу финансијске помоћи Европске уније, као јавних прихода Републике Србије, омогућено је да се пријаве у вези наведених сазнања могу доставити редовном поштом или електронским путем на следеће адресе:

Министарство финансија
Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС)

Кнеза Милоша 20
11000 Београд

afcos.serbia@mfin.gov.rs

и/или

Министарство финансија

Државни секретар – Национални службеник за одобравање

Кнеза Милоша 20
11000 Београд

ipa.nepravilnosti@mfin.gov.rs

или

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en

********

Упутство за пријаву:

Уколико се пријава/информација шаље редовном поштом, препорука је да иста буде достављена у затвореној коверти са ознаком „ПРИЈАВА НЕПРАВИЛНОСТИ – НЕ ОТВАРАТИ”, да садржи што прецизније и детаљније информације (нпр. који је пројекат у питању, које активности се сматрају нерегуларним, ко су корисници средстава, као и све друге информације које подносилац пријаве сматра релевантним) и, уколико је могуће, приложити документацију која би додатно употпунила наводе из пријаве.

Уколико желите, пријаву можете поднети и попуњавањем Обрасца пријаве.

Пријаве које се достављају било редовном или електронском поштом могу бити анонимне.

Идентитет лица које поднесе пријаву чува се у тајности у складу са Законом о заштити узбуњивача.

********

Неправилност значи свако кршење неке одредбе важећих правила и уговора које је последица поступка или пропуста пословног субјекта, а које као последицу има, или би могло да има, то да је општи буџет Европске уније задужен неоправданом трошковном ставком.

Образац пријаве