Читај ми

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2016. годину

Чланом 91. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – други закон, 103/15 и 99/16 – у даљем тексту: Закон) и чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15) прописана је обавеза састављања годишњег извештаја о раду буџетске инспекције.

Према одредбама члана 84. Закона, Буџетској инспекцији Министарства финансија поверено је да обавља послове инспекцијске контроле над директним и индиректним корисницима буџетских средстава, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и осталим субјектима наведеним у тач. 3), 4) и 5) истог члана тог закона.

У складу са тим, а имајући у виду одредбе члана 86. Закона којима је прописана функција буџетске инспекције, инспекцијска контрола се односила на примену закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката.

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2016. годину

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2021. годину

Решење о стручно-методолошким упутствима буџетске инспекције Министарства финансија

Решење о стручно-методолошким упутствима буџетске инспекције Министарства финансија

Решење о Посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2022. годину

Решење о Посебном програму обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију за 2022. годину