Интерна акта

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe, 6.11.2018
Директива о коришћењу мобилних телефона, средстава репрезентације и моторних возила у Министарству финансија (08 Број 401-00-200/2013 од 29.3.2013, 08 Број 401-00-200/1/2013 од 2.10.2013, 08 Број 401-00-3371/2017 од 19.12.2017.) – пречишћен...
Инструкција о коришћењу службених возила (08 Број 404-05-9/2014 од 21.1.2014, 08 Број 404-01-127/2014 од 28.7.2014, 08 Број 404-01-187/2017 од 19.12.2017) – пречишћен текст
Стратегија управљања ризицима Министарства финансија, јануар 2018. године
Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe, прeчишћeн тeкст, 20.12.2017.
Правилник о изменама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, број 110-00-00491/1/2015-08 од 18. децембра 2017. године
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Mинистарству финансија (08 Број: 110-00-525/2015)
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (унутар Министарства финансија), број: 110-00-00491/2015-08, 9. новембар 2015. године
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, број: 110-00-113/2014-27, од 26. 3. 2014. године