Порези

Испуњеност услова за стицање својства обвезника ПДВ
Порески третман предаје добара на употребу и коришћење на основу уговора о финансијском лизингу којим није предвиђен откуп предмета лизинга
Порески третман пружања услуге оплемењивања добара иностраном наручиоцу
Порески третман поштанских услуга
Право на повраћај ПДВ у случају брисања из евиденције обвезника ПДВ
Порез на употребу мобилног телефона (26.5.2009.)
Порез на употребу мобилног телефона (19.5.2009.)
Порески третман вршења промета услуга посредовања у оквиру обављања делатности од стране физичког лица
а) Порески третман промета услуга складиштења природног гаса б) Да ли ЈП „Србијагас“ има право на пореске олакшице и ослобођење од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање према одредбама чл. 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана и чл. 45–45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање? ц) Да ли ЈП „Србијагас“ има право на пореске подстицаје по основу улагања у основна средства и запошљавање нових радника на неодређено време на основу Закона о порезу на добит предузећа?
Порески третман преноса целокупне имовине, коју, између осталог, чине и теретни и путнички аутомобили, у поступку статусне промене спајања уз припајање
Порески третман преноса целокупне имовине пословне јединице привредног друштва са седиштем у Београду, која се налази у Републици Црној Гори, привредном друштву из Подгорице

Сличне теме

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину

Објашњење у вези са рачуноводственим признавањем, вредновањем и начином књижења дигиталне имовине у пословним књигама обвезника