Порез на премије неживотних осигурања

Обавеза обрачунавања и плаћања пореза на премије неживотних осигурања у случају када је уговор о осигурању имовине која се налази на територији Републике Србије закључен у иностранству између страног осигуравајућег друштва и страног привредног друштва – власника осигуране имовине

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину