Porez na premije neživotnih osiguranja

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja u slučaju kada je ugovor o osiguranju imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije zaključen u inostranstvu između stranog osiguravajućeg društva i stranog privrednog društva – vlasnika osigurane imovine

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu