Читај ми

Новине код повраћаја ПДВ страним путницима (TAX FREE)

Почев од 15. октобра 2019. године смањена је укупна вредност добара, укључујући ПДВ, по основу чије куповине у Републици Србији путници – физичка лица која у Републици Србији немају пребивалиште ни боравиште могу да остваре повраћај ПДВ, са 100 евра (у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије) на 6.000 динара.

За остваривање наведеног права потребно је да буду испуњени и други услови, и то:

– да је реч о добрима која путници отпремају у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе;

– да се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је извршен промет добара;

– да је процедура која обезбеђује остваривање наведеног права спроведена у складу са прописима.

У циљу поједностављења процедуре за повраћај ПДВ путницима, министар финансија донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 80/19 од 8. новембра 2019. године, а који је ступио на снагу 16. новембра 2019. године.

Поједностављење наведене процедуре односи се, пре свега, на увођење електронског облика Обрасца ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, као и новог Обрасца ЗПППДВ. Наиме, поред Обрасца ЗПППДВ у папирном облику, од 16. новембра 2019. године омогућено је да се за остваривање права на повраћај ПДВ користе и обрасци у електронском облику. Образац ЗПППДВ (независно од облика) издаје продавац на захтев путника, при чему Образац ЗПППДВ у електронском облику издаје само продавац који има закључен уговор са оператором.

Захтев за повраћај ПДВ подноси се продавцу у папирном облику, односно оператору у електронском облику, уз напомену да је рок за подношење захтева продужен на 12 месеци од дана отпремања добара у иностранство.

Ако се захтев за повраћај ПДВ подноси продавцу, путник доставља продавцу рачун, односно рачуне потписане и оверене печатом царинског органа и оригинал захтева путника за повраћај ПДВ потписан и оверен печатом царинског органа на којем је царински орган потврдио да су испуњени услови за повраћај ПДВ и уписао датум отпремања добара са царинске територије Републике Србије.

Ако се захтев за повраћај ПДВ подноси оператору, путник доставља оператору захтев за повраћај ПДВ оверен електронским печатом царинског органа, односно одштампани примерак захтева за повраћај ПДВ потписан и оверен печатом царинског органа ако постоји прекид у функционисању информационог система, који садржи потврду да су испуњени услови за повраћај ПДВ и датум отпремања добара са царинске територије Републике Србије.

Нови Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ (који је у примени од 16. новембра 2019. године) може се преузети са интернет странице Министарства финансија.

Образац ЗПППДВ – ZPPPDV Form

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project