Čitaj mi

Novine kod povraćaja PDV stranim putnicima (TAX FREE)

Počev od 15. oktobra 2019. godine smanjena je ukupna vrednost dobara, uključujući PDV, po osnovu čije kupovine u Republici Srbiji putnici – fizička lica koja u Republici Srbiji nemaju prebivalište ni boravište mogu da ostvare povraćaj PDV, sa 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije) na 6.000 dinara.

Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je da budu ispunjeni i drugi uslovi, i to:

– da je reč o dobrima koja putnici otpremaju u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe;

– da se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

– da je procedura koja obezbeđuje ostvarivanje navedenog prava sprovedena u skladu sa propisima.

U cilju pojednostavljenja procedure za povraćaj PDV putnicima, ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 80/19 od 8. novembra 2019. godine, a koji je stupio na snagu 16. novembra 2019. godine.

Pojednostavljenje navedene procedure odnosi se, pre svega, na uvođenje elektronskog oblika Obrasca ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV, kao i novog Obrasca ZPPPDV. Naime, pored Obrasca ZPPPDV u papirnom obliku, od 16. novembra 2019. godine omogućeno je da se za ostvarivanje prava na povraćaj PDV koriste i obrasci u elektronskom obliku. Obrazac ZPPPDV (nezavisno od oblika) izdaje prodavac na zahtev putnika, pri čemu Obrazac ZPPPDV u elektronskom obliku izdaje samo prodavac koji ima zaključen ugovor sa operatorom.

Zahtev za povraćaj PDV podnosi se prodavcu u papirnom obliku, odnosno operatoru u elektronskom obliku, uz napomenu da je rok za podnošenje zahteva produžen na 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo.

Ako se zahtev za povraćaj PDV podnosi prodavcu, putnik dostavlja prodavcu račun, odnosno račune potpisane i overene pečatom carinskog organa i original zahteva putnika za povraćaj PDV potpisan i overen pečatom carinskog organa na kojem je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV i upisao datum otpremanja dobara sa carinske teritorije Republike Srbije.

Ako se zahtev za povraćaj PDV podnosi operatoru, putnik dostavlja operatoru zahtev za povraćaj PDV overen elektronskim pečatom carinskog organa, odnosno odštampani primerak zahteva za povraćaj PDV potpisan i overen pečatom carinskog organa ako postoji prekid u funkcionisanju informacionog sistema, koji sadrži potvrdu da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV i datum otpremanja dobara sa carinske teritorije Republike Srbije.

Novi Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV (koji je u primeni od 16. novembra 2019. godine) može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva finansija.

Obrazac ZPPPDV – ZPPPDV Form

Slične teme

Informacija o podnošenju poreske prijave PP OPO-K

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project