Избегавање двоструког опорезивања

Порески третман накнаде за коришћење лиценце за софтвер у светлу решења садржаних у уговорима о избегавању двоструког опорезивања између Републике Србије и других земаља
Обавеза обрачунавања и плаћања пореза на доходак грађана на зараде које остварују упућени радници страног правног лица, по основу обављања рада на територији Републике Србије, који немају закључене уговоре о раду са домаћом правним лицима
Опорезивање накнаде по основу закупа (тзв. оперативног лизинга) покретних ствари (нпр. камиона, машина и др.) коју у Републици Србији оствари правно лице, резидент Републике Хрватске
Порески третман прихода које нерезидентно правно лице из Словеније оствари од резидентног правног лица по основу закупа непокретности у Србији
Порески третман камате (начин обрачунавања стопе пореза по одбитку) коју у Републици Србији оствари правно лице нерезидент – резидент Републике Словеније

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину