Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Poreski tretman naknade za korišćenje licence za softver u svetlu rešenja sadržanih u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Srbije i drugih zemalja
Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na zarade koje ostvaruju upućeni radnici stranog pravnog lica, po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije, koji nemaju zaključene ugovore o radu sa domaćom pravnim licima
Oporezivanje naknade po osnovu zakupa (tzv. operativnog lizinga) pokretnih stvari (npr. kamiona, mašina i dr.) koju u Republici Srbiji ostvari pravno lice, rezident Republike Hrvatske
Poreski tretman prihoda koje nerezidentno pravno lice iz Slovenije ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu zakupa nepokretnosti u Srbiji
Poreski tretman kamate (način obračunavanja stope poreza po odbitku) koju u Republici Srbiji ostvari pravno lice nerezident – rezident Republike Slovenije

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu