Порези

xml"

Порески третман промета услуге уступања играча на неодређено време од стране обвезника ПДВ – српског фудбалског клуба фудбалском клубу у иностранству, као и порески третман премија, награда, стимулација, бонуса и других примања спортисте по основу његовог доприноса успеху у остваривању одговарајућих спортских резултата спортске организације

thmx

Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет електричне енергије коју обвезник ПДВ отпрема на тери¬торију АПКМ лицу које на територији АПКМ нема седиште, односно сталну пословну јединицу

xml"

Обавеза исправке одбитка претходног пореза у случају када обвезник ПДВ који се бави прометом непокретности врши пренос права располагања на економски дељивој целини у оквиру пословног објекта по основу чије је набавке остварио право на одбитак претходног пореза

pdf

Испуњеност услова за стицање својства обвезника ПДВ

pdf

Порески третман предаје добара на употребу и коришћење на основу уговора о финансијском лизингу којим није предвиђен откуп предмета лизинга

pdf

Порески третман пружања услуге оплемењивања добара иностраном наручиоцу

pdf

Порески третман поштанских услуга

pdf

Право на повраћај ПДВ у случају брисања из евиденције обвезника ПДВ

pdf

Порез на употребу мобилног телефона (26.5.2009.)

pdf

Порез на употребу мобилног телефона (19.5.2009.)

pdf

Порески третман вршења промета услуга посредовања у оквиру обављања делатности од стране физичког лица

pdf

а) Порески третман промета услуга складиштења природног гаса б) Да ли ЈП „Србијагас“ има право на пореске олакшице и ослобођење од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање према одредбама чл. 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана и чл. 45–45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање? ц) Да ли ЈП „Србијагас“ има право на пореске подстицаје по основу улагања у основна средства и запошљавање нових радника на неодређено време на основу Закона о порезу на добит предузећа?

pdf

Порески третман преноса целокупне имовине, коју, између осталог, чине и теретни и путнички аутомобили, у поступку статусне промене спајања уз припајање

pdf

Порески третман преноса целокупне имовине пословне јединице привредног друштва са седиштем у Београду, која се налази у Републици Црној Гори, привредном друштву из Подгорице