Избегавање двоструког опорезивања

pdf

Порески третман накнаде за коришћење лиценце за софтвер у светлу решења садржаних у уговорима о избегавању двоструког опорезивања између Републике Србије и других земаља

pdf

Обавеза обрачунавања и плаћања пореза на доходак грађана на зараде које остварују упућени радници страног правног лица, по основу обављања рада на територији Републике Србије, који немају закључене уговоре о раду са домаћом правним лицима

pdf

Опорезивање накнаде по основу закупа (тзв. оперативног лизинга) покретних ствари (нпр. камиона, машина и др.) коју у Републици Србији оствари правно лице, резидент Републике Хрватске

pdf

Порески третман прихода које нерезидентно правно лице из Словеније оствари од резидентног правног лица по основу закупа непокретности у Србији

pdf

Порески третман камате (начин обрачунавања стопе пореза по одбитку) коју у Републици Србији оствари правно лице нерезидент – резидент Републике Словеније