Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
28. јула 2019.

Јавна расправа о Нацрту закона о контроли државне помоћи

Након десет година примене Закона о контроли државне помоћи, пракса је показала да одређене одредбе треба преиспитати али и наставити процес усклађивања са правним тековинама Европске уније. У складу са Законом о министарствима утврђеним делокругом, Министарство финансија припремило је Нацрт закона о контроли државне помоћи.

Нацртом се уводе јасне дефиниције шта се сматра државном помоћи а шта не и под којим условима (Тест приватног инвеститора – Market Economy Operator Principle, затим Алтмарк критеријум
и др.). У циљу подизања свести о овој области и ближег приближавања на које све начине може бити додељена, јасно су означени инструменти за доделу државне помоћи (субвенција, гаранција, фискална олакшица, продаја или коришћење имовине у јавној својини по цени нижој од тржишне и др.). Поред тога, формулисани су нови али и ближе дефинисани постојећи институти као што су периодични пенал, непосредни увид код корисника државне помоћи, привремена и мера повраћаја помоћи, застарелост. Као законска категорија уведени су de minimis помоћ и правило кумулације, укључујући и формирање регистра додељене државне помоћи као електронске базе.

Предложено решење садржи јасну дистинкцију између претходне контроле која се састоји у оцени усклађености прописа и других аката на основу пријаве, као и накнадне контроле која се изузетно спроводи по службеној дужности када Комисија има сазнања да помоћ није у складу са правилима о додели државне помоћи. Такође, прописана је недвосмислена обавеза достављања прописа на мишљење у оквиру претходне контроле, као и одређење у погледу дозвољености неусклађене помоћи. Поред тога, обавеза пријаве је прописана и за оне индивидуалне државне помоћи које се доносе на основу шеме коју је Комисија претходно оценила, а чија укупна вредност прелази одређени новчани праг.

Утврђена је нова организациона структура Комисије за контролу државне помоћи, која не одступа од постојећих решења у правном систему Републике Србије приликом формулисања независних државних органа.

Основа за израду Нацрта закона о контроли државне помоћи примарно представља Уредба Савета (EУ) 2015/1589 од 13. јула 2015. године о утврђивању детаљних правила примене члана 108. УФЕУ, поред чега су коришћени и одговарајући инструменти тумачења правних тековина Европске уније, али и препоруке Европске комисије из Годишњег извештаја о напретку, укључујући и мерила за отварање поглавља 8 – Политика конкуренције.

Министарство ће спровести Јавну расправу о Нацрту закона о контроли државне помоћи која је планирана од 29. јула до 19. августа 2019. године, како би се стручна јавност, привредни субјекти и други заинтересовани упознали са Нацртом закона. Програмом јавне расправе предвиђено је одржавање више округлих столова, скупова о чему ће јавност бити благовремено обавештена. У циљу наставка добре сарадње, овај нацрт са пратећим инструментом усклађености је достављен Европској комисији.

Позивају се сва заинтересована лица да доставе коментаре и сугестије, у форми амандмана, са јасним предлогом измене и пратећим образложењем на адресу irena.markovic@mfin.gov.rs или на адресу: Министарство финансија, Одељење за контролу државне помоћи, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.