Продужење лиценци за обављање ревизије

Продужење лиценци за обављање ревизије прописано је Законом о ревизији („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18)

Продужује се лиценца за обављање ревизије физичком лицу које жели да настави обавља послове ревизије финансијских извештаја у смислу Закона о ревизији и које испуњава услове прописане тим законом. Услуга се пружа на основу поднетог захтева и доказа о испуњавању услова прописаних Законом о ревизији.

Заинтересовано лице може да покрене поступак за продужење лиценце за обављање ревизије подношењем захтева Министарству финансија, Кнеза Милоша 20, Београд.

Услови које заинтересовано лице мора да испуни да би му услуга била пружена су да:
а) има обављено континуирано прoфесионално усавршавање;
б) да није правоснажно осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова ревизије у смислу члана 5. Закона о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/13 и 30/18).

Докази потребни подносиоцу захтева су следећи:
а) Потврда о обављеном континуираном професионалном усавршавању;
б) Потврда надлежног органа да подносилац захтева није правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова ревизије, у смислу члана 5. Закона о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/13) – Извод из казнене евиденције;
в) Доказ о уплати таксе према према тарифним бр. 1. и 9. Тарифе републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 и 38/19).

НАПОМЕНА: Поједине доказе Министарство финансија прибавља по службеној дужности у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18), осим уколико странка изричито не наведе да ће их сама приложити, као нпр: извод из казнене евиденције.

Уплата таксе за издавање решења у износу од 550 РСД и таксе за захтев за издавање лиценце за обављање ревизије у износу од 320 РСД, у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 и 38/19):
Број уплатног рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 50-016

Рок за пружање услуге је 30 дана у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18).

Информације о току поступка се могу добити од службеника запослених у Сектору за финансијски систем Министaрства финансија, Одсек за рачуноводство и ревизију.

Након пријема захтева проверава се тачност података и испуњеност услова, након чега се приступа изради решења којим се овлашћеном ревизору продужава лиценца за обављање ревизије.

Против решења о издавању лиценце не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор, у складу са законом.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија, у Информатору о раду Министарства финансија и на порталу еУправа.