Мишљења и објашњења

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2019. годину
Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2018. годину
Објашњење у вези настанка обавезе по основу пореза на имовину за зграде у изградњи, без грађевинске дозволе, односно за које је протекао прописани период од правоснажности грађевинске дозволе, на којима...
Објашњење о поступку заједничког договарања према међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања
Да ли постоји обавеза издавања фактура за исплату средстава за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, као и могућност ослобађања од плаћања ПДВ-а на ту трансакцију?
Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину
Mогућност пружања cash-back услуге у Републици Србији (Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-630/2017-08 од 5.9.2017. год.)
Објашњење у вези опорезивања акцизом кафе од 1. јануара 2018. године
Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа
Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину, 20.3.2017. године