Буџетски корисници

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину
Захтев за промену апропријације
Захтев за обезбеђивање средстава текуће буџетске резерве
Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)
Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022 – 2024. године
Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину
Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр....
Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у септембру 2020. године)
Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2020 – 2022. године
Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2019 – 2021. године