Буџетски корисници

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2020. години („Службени гласник“ РС, број 13 од 14. фебруара...
Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године
Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр....
Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у новембру 2019. године)
Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2020 – 2022. године
Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2019 – 2021. године
Упутство за припрему буџета за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину
План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2020. годину
Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2020. годину
Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017.