Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019, 151/2020 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019, 151/2020 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 143/2022)
Образац ППИ-1 - Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину
Прилог - 1 уз Образац ППИ-1
Подприлог уз Прилог - 1
Прилог - 2 уз Образац ППИ-1 – Непокретности које су ослобођене плаћања пореза
Образац ППИ-2 − Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Сличне теме

Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 11/2023)

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у буџетској инспекцији („Службени гласник РС“, бр. 6/2023)

Правилник о поступку принудне наплате извршног решења буџетске инспекције („Службени гласник РС“, бр. 2/2023)