Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених и одрживих социјалних обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 79/2023)

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених и одрживих социјалних обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 79/2023)

Сличне теме

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-8858/2023 од 28. септембра 2023. год. („Службени гласник РС“, бр. 83/2023)

Одлука о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8611/2023 од 21. септембра 2023. године (“Службени гласник РС“, бр. 81/2023)

Одлука о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8607/2023 од 21. септембра 2023. године (“Службени гласник РС“, бр. 81/2023)