Читај ми

Сектор за праћење фискалних ризика

Сања Путник – в. д. помоћника министра у Сектору за праћење фискалних ризика

Тел: : +381 11 765 2292

Сектор за праћење фискалних ризика обавља студијско-аналитичке послове који се односе на: припрему и израду Извештаја о фискалним ризицима, обавља стручне послове који се односе на: анализу фискалних ризика који произилазе из пословања републичких јавних предузећа, привредних друштава која обављају делатност од општег интереса и осталих државних предузећа, преко годишњих програма пословања, програма развоја, тромесечних извештаја о пословању, финансијских извештаја, извештаја о извршеној ревизији; припрему анализа које се односе на пословање јавних предузећа и њихов утицај на макроекономску стабилност, привредни раст и јавне финансије; учешће у изради нацрта закона и предлога других прописа који се односе на јавна предузећа; периодичну припрему извештаја о пословању јавних предузећа у складу са преузетим обавезама према међународним финансијским институцијама; сарадњу у припреми делова за фискалну стратегију за наредни средњорочни период; периодично праћење стања и кретања обавеза покривених државним гаранцијама, у сарадњи са Управом за јавни дуг; анализу ризика повезаних са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним партнерствима; даљи развој и унапређење Програма за финансирање ризика од елементарних непогода, као и пратећих активности из акционог плана у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима; анализу ризика у вези са последицама елементарних непогода и њиховим финансијским ефектима на републички буџет и буџете локалних самоуправа; анализу ризика у вези са осталим потенцијалним обавезама које нису претходно поменуте (судски спорови и сл.); периодичну припрему извештаја о постојећим и потенцијалним фискалним ризицима; пружање неопходних информација за израду стратешких докумената Владе (ERP, ESRP, PFM итд); сарадњу и координацију са другим министарствима, институцијама, органима државне управе, јавним и другим предузећима где се држава јавља као (су)власник, као и унутрашњим јединицама у оквиру Министарства финансија; координацију рада са ресорним министарством у погледу прикупљања иновативних предлога у вези са капиталним пројектима, давање мишљења на финансијске аспекте капиталних пројеката, припрема предлог листе капиталних пројеката за Комисију за управљање капиталним инвестицијама; врши оцену претходних студија изводљивости и студија изводљивости у циљу давања мишљења о подобности пројекта; давање стручног мишљења на економско - финансијски аспект ревидираних претходних студија оправданости као и студија оправданости; прати припрему капиталних пројеката у смислу испуњења услова за финансирање; врши процену спремности пројектне документације; припрема листу спремних Капиталних пројеката и доставља је Комисији за капиталне инвестиције на усвајање, уређује поступак припреме и регистровања капиталних пројеката по надлежним министарствима и њихово обједињавање; даје упутства за израду буџета, у делу који се односи на процедуру предлагања капиталних пројеката; врши праћење и анализу капиталних пројеката, припрема извештаје о праћењу капиталних пројеката, даје стручна мишљења на законске и подзаконске прописе, као и на међународне уговоре и споразуме који у своме спровођењу претпостављају капиталне пројекте; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.

У Сектору за праћење фискaлних ризика обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица, и то:

1. Група за праћење фискалних ризика повезаних са пословањем јавног сектора
2. Група за праћење осталих фискалних ризика
3. Одељење за оцену и праћење капиталних пројеката

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета