Читај ми

Сектор за праћење фискалних ризика

Сања Путник – в. д. помоћника министра у Сектору за праћење фискалних ризика

Тел: : +381 11 765 2292

Сектор за праћење фискалних ризика обавља студијско-аналитичке послове који се односе на: припрему и израду Извештаја о фискалним ризицима, обавља стручне послове који се односе на: анализу фискалних ризика који произилазе из пословања републичких јавних предузећа, привредних друштава која обављају делатност од општег интереса и осталих државних предузећа, преко годишњих програма пословања, програма развоја, тромесечних извештаја о пословању, финансијских извештаја, извештаја о извршеној ревизији; припрему анализа које се односе на пословање јавних предузећа и њихов утицај на макроекономску стабилност, привредни раст и јавне финансије; учешће у изради нацрта закона и предлога других прописа који се односе на јавна предузећа; периодичну припрему извештаја о пословању јавних предузећа у складу са преузетим обавезама према међународним финансијским институцијама; сарадњу у припреми делова за фискалну стратегију за наредни средњорочни период; периодично праћење стања и кретања обавеза покривених државним гаранцијама, у сарадњи са Управом за јавни дуг; праћење и анализу главних ризика повезаних са финансијским сектором у Србији, нарочито ризика у вези са величином и будућим кретањима потенцијалних (континтентних) обавеза финансијског сектора (ризици везани за пословање државних банака, стање и кретање проблематичних кредита и сл); анализу фактора ризика који утичу на пореске и непореске буџетске приходе (нпр. утицај сиве економије); анализу ризика повезаних са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним партнерствима; даљи развој и унапређење Програма за финансирање ризика од елементарних непогода, као и пратећих активности из акционог плана у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима; анализу ризика у вези са последицама елементарних непогода и њиховим финансијским ефектима на републички буџет и буџете локалних самоуправа; анализу ризика у вези са осталим потенцијалним обавезама које нису претходно поменуте (судски спорови и сл.); периодичну припрему извештаја о постојећим и потенцијалним фискалним ризицима; пружање неопходних информација за израду стратешких докумената Владе (ERP, ESRP, PFM итд); сарадњу и координацију са другим министарствима, институцијама, органима државне управе, јавним и другим предузећима где се држава јавља као (су)власник, као и унутрашњим јединицама у оквиру Министарства финансија.

У Сектору за праћење фискaлних ризика обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица, и то:

1. Група за праћење фискалних ризика повезаних са пословањем јавног сектора

2. Група за праћење осталих фискалних ризика

3. Група за оцену и праћење капиталних пројеката

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета