Читај ми

Сектор за финансијски систем

Огњен Поповић - помоћник министра 


Tел: +381 11 765 2334


Сектор за финансијски систем обавља нормативне, студијско-аналитичке и управне послове, који се односе на: припрему закона и других прописа којима се уређује динарски и девизни платни систем; банкарски систем; приватизацију банака; санацију, стечај и ликвидацију банака и друштава за осигурање; послове везане за праћење рада органа управљaња у банкама и друштвима за осигурање чији је акционар Република Србија, њихових пословних резултата, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у њима; услове којима се прописује систем заштите депозита банака; небанкарске финансијске институције; меницу и чек; стопе затезне камате; животна и неживотна осигурања, пословe везанe за осигурање банкарских кредита у складу са приоритетима економске политике (осигурање стамбених кредита), добровољне пензијске фондове и пензијске планове; приватизацију друштава за осигурање; рачуноводствo и ревизију; систем хартија од вредности и тржишта капитала; успостављање и реализацију вансудске хипотеке као средства обезбеђења и наплате потраживања; професију проценитеља вредности непокретности; вођење поступака и доношење решења у првостепеном поступку у вези са прописима из надлежности Сектора; праћење и усаглашавање регулативе из области финансијског система са стандардима међународних организација, међународних споразума и конвенција, као и друге послове везане за уређивање, примену и ефекте система и политике домаћег и међународног система плаћања и платног промета, банкарства, небанкарских финансијских институција, хартија од вредности, осигурања, рачуноводства и ревизије; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору.


У Сектору за финансијски систем обављају се послови у оквиру ужих унутрашњих јединица:

1. Одсек за рачуноводство и ревизију
2. Група за хартије од вредности и тржиште капитала
3. Одељење за банкарство
4. Група за осигурање и непокретности
5. Група за платни систем и небанкарске финансијске институције

Сличне теме

Секретаријат

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сектор буџета