Čitaj mi

Sektor za finansijski sistem

Ognjen Popović - pomoćnik ministra 


Tel: +381 11 765 2334


Sektor za finansijski sistem obavlja normativne, studijsko-analitičke i upravne poslove, koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa kojima se uređuje dinarski i devizni platni sistem; bankarski sistem; privatizaciju banaka; sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka i društava za osiguranje; poslove vezane za praćenje rada organa upravljanja u bankama i društvima za osiguranje čiji je akcionar Republika Srbija, njihovih poslovnih rezultata, kao i organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija u njima; uslove kojima se propisuje sistem zaštite depozita banaka; nebankarske finansijske institucije; menicu i ček; stope zatezne kamate; životna i neživotna osiguranja, poslove vezane za osiguranje bankarskih kredita u skladu sa prioritetima ekonomske politike (osiguranje stambenih kredita), dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove; privatizaciju društava za osiguranje; računovodstvo i reviziju; sistem hartija od vrednosti i tržišta kapitala; uspostavljanje i realizaciju vansudske hipoteke kao sredstva obezbeđenja i naplate potraživanja; profesiju procenitelja vrednosti nepokretnosti; vođenje postupaka i donošenje rešenja u prvostepenom postupku u vezi sa propisima iz nadležnosti Sektora; praćenje i usaglašavanje regulative iz oblasti finansijskog sistema sa standardima međunarodnih organizacija, međunarodnih sporazuma i konvencija, kao i druge poslove vezane za uređivanje, primenu i efekte sistema i politike domaćeg i međunarodnog sistema plaćanja i platnog prometa, bankarstva, nebankarskih finansijskih institucija, hartija od vrednosti, osiguranja, računovodstva i revizije; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru.


U Sektoru za finansijski sistem obavljaju se poslovi u okviru užih unutrašnjih jedinica:

1. Odsek za računovodstvo i reviziju
2. Grupa za hartije od vrednosti i tržište kapitala
3. Odeljenje za bankarstvo
4. Grupa za osiguranje i nepokretnosti
5. Grupa za platni sistem i nebankarske finansijske institucije

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta