Сектор за буџетску инспекцију

Ана Тешић – в.д. помоћника министра

Tел: +381 11 3642 868

Сектор за буџетску инспекцију обавља послове који се односе на: инспекцијску контролу примене закона и пратећих прописа у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава код свих корисника јавних средстава наведених у Закону о буџетском систему; инспекцијску контролу обрачунавања, евидентирања и наплаћивања прихода које вршењем своје делатности остварују органи, организације, фондови и предузећа наведена у закону, као и коришћење тих средстава; предузимање законом прописаних мера у свим случајевима када се инспекцијском контролом утврди постојање незаконитости; иницирање одговарајућих измена и допуна прописа којима је уређена област буџетске инспекцијске контроле на основу идентификоване слабости у њиховој примени; израду упутстава и других публикација у којима се обрађују питања метода рада буџетске инспекцијске контроле; израду програма који су основа за реализацију функције буџетске инспекцијске контроле, као и праћење реализације истих; сарадњу са другим контролним органима, као и органима за истрагу и правосуђе; вођење свих неопходних евиденција за функционисање буџетске инспекције; формирање досијеа о извршеним инспекцијским контролама;припрему и израду методолошких упутстава који регулишу поступак инспекцијске контроле; анализу незаконитости, односно неправилности на које се указује у пријавама, представкама, приговорима и захтевима на основу којих врши процену ризика; израду извештаја о резултатима инспекцијске контроле са налазима и мерама и други послови и задаци који спадају у делокруг Сектора.

У Сектору за буџетску инспекцију обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица које чине:

1. Одељење буџетске инспекције
2. Одељење за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима