Пореска управа

Директор Драгана Марковић
Надлежност Пореске управе је да:

 • врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ-а и води јединствен регистар пореских обвезника;
 • врши утврђивање пореза у складу са законом;
 • врши пореску контролу у складу са законом;
 • врши редовну и принудну наплату пореза и споредних давања;
 • открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим предузима законом прописане мере;
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје;
 • одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку од стране организационих јединица Пореске управе;
 • одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку од стране надлежних органа јединица локалне самоуправе;
 • стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;
 • развија и одржава јединствени порески информациони систем;
 • води пореско рачуноводство;
 • планира и спроводи обуку запослених;
 • врши надзор над применом закона и других прописа од стране њених организационих јединица и по извршеном надзору предузима мере у складу са законом којим је уређен општи управни поступак;
 • врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно поступање или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности;
 • обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе у складу са законом и међународним стандардима интерне ревизије у јавном сектору;
 • пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа, у складу са кодексом понашања запослених у Пореској управи;
 • обезбеђује јавност у раду;
 • обавља друге послове у складу са законом;
 • обавља и друге послове на основу закључених уговора уз накнаду, у складу са законом.

Посетите сајт Пореске управе