Čitaj mi

Poreska uprava

Direktor Dragana Marković 

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija obavlja sledeće poslove:

1. vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika;

2. vrši poresku kontrolu i utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom;

3. vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja;

4. otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere;

5. izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase.

6. stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

7. razvija i održava jedinstveni poreski informacioni sistem;

8. vodi poresko računovodstvo;

9. planira i sprovodi obuku zaposlenih;

10. vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;

11. obavlja internu reviziju svih organizacionih delova Poreske uprave u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima interne revizije u javnom sektoru;

12. pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa za poreze koje utvrđuje, kontroliše i naplaćuje, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi;

13. obezbeđuje javnost u radu;

14. obavlja druge poslove na osnovu zaključenih ugovora uz naknadu, u skladu sa zakonom.

Posetite sajt Poreske uprave 

Slične teme

Uprava carina

Uprava za trezor

Uprava za javni dug